Happy Chinese New Year!

Writer: Lin Jianping, Liu Minxia  |  Editor: Liu Minxia  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2023-01-20