EYESHENZHEN  /   Video

The NBA is in Shenzhen once again!

Writer: Liu Xudong  | Editor: Doria Nan  | From: Shenzhen Daily | Updated: 2018-10-12