Italian executive moves to SZ for biz digitalization

Writer: Lin Jianping  |  Editor: Zhang Chanwen  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2022-08-31


Italian executive moves to SZ for biz digitalizati