Hong Konger fulfills her life in Shenzhen

Writer: Lin Songtao  |  Editor: Zhang Chanwen  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2022-09-13


HKer fulfills her life in SZ