Green tech applied in OH Bay construction

Writer: Liu Xudong  |  Editor: Zhang Chanwen  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2022-12-01


Green tech applied in OH Bay construction